Systém zberu

Charakteristika zberu

Základná charakteristika separovaného zberu osvetľovacích zariadení

EKOLAMP zabezpečuje zber nefunkčných osvetľovacích zariadení pomocou svojich zmluvných partnerov. Vyzbierané a nazhromaždené množstvá prepravujeme profesionálnymi prepravnými spoločnosťami k autorizovaným recyklátorom na konečné ekologické zhodnotenie.
Naším dlhodobým zámerom je vytvoriť sieť zberných miest dostatočne dostupných pre všetkých konečných užívateľov, aby mali možnosť bezplatne odovzdávať takéto nefunkčné elektrozariadenia v akomkoľvek množstve. Zber osvetľovacích zariadení sa vykonáva bez rozdielu značky alebo dátumu pôvodného uvedenia takýchto elektrozariadení na trh SR.
Možnosti separovaného zberu:

  • Partnerské obchodné miesta so svetelnou technikou a predajne, tzv. miesta spätného odberu (MSO). Spotrebiteľ má možnosť bezplatne odovzdávať doslúžilé svetelné zdroje (žiarivky, LED žiarovky alebo výbojky) pri nákupe nových na výmennom základe kus za kus.
  • Partnerské zberné dvory separovaného odpadu, tzv. miesta oddeleného zberu (MOZ) prevádzkované obcami, mestami alebo špecializovanými odpadárskymi spoločnosťami. Koneční spotrebitelia tu môžu zadarmo odovzdávať nefunkčné osvetľovacie zariadenia bez akýchkoľvek iných podmienok a v akomkoľvek množstve.
  • Individuálne riešenia bezplatného odberu vieme navrhnúť pre pôvodcov väčšieho množstva nefunkčných osvetľovacích zariadení a vieme ich odobrať priamo z miesta výskytu.
Aké sú možnosti spolupráce

AKÉ SÚ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PRI SEPAROVANOM ZBERE

    • Distribútor (predajca) je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva elektrozariadenia konečným užívateľom. Veľkoobchody, distribučné siete, obchody so svetelnou technikou a predajne, ktoré predávajú konečným spotrebiteľom žiarivky, výbojky a LED žiarovky patria tiež medzi distribútorov a majú podľa legislatívy povinnosť vykonávať spätný odber doslúžilých osvetľovacích zariadení. Pri týchto aktivitách nie sú potrebné žiadne osobitné povolenia. V EKOLAMPe podporujeme vykonávanie spätného odberu nefunkčných elektrozariadení bezplatným poskytovaním zberných nádob alebo kontajnerov, poskytneme plagáty, propagačné letáky napomáhajúce k rýchlej a prehľadnej orientácii konečných spotrebiteľov v tých typoch svetelných zdrojov, pre ktoré je separovaný zber určený. Takto môžu distribútori osvetľovacej techniky poskytovať progresívne a nové environmentálne služby svojim zákazníkom, ktorí budú mať u nich možnosť odovzdávania doslúžilých žiariviek. LED žiaroviek a výbojok pri kúpe nových svetelných zdrojov. EKOLAMP zabezpečí bezplatný odber vyzbieraných množstiev a výmenu zberných kontajnerov.
    • Zberným dvorom separovaného odpadu, obciam a zberovým spoločnostiam poskytneme možnosť zmluvnej spolupráce pri zabezpečovaní povinností v rámci separovaného zberu elektroodpadu zo svetelných zdrojov a svietidiel. V rámci nej bezplatne poskytujeme špeciálne zberové kontajnery pre nefunkčné svetelné zdroje a súčinnosť pri vykonávaní separovaného zberu. Zberové spoločnosti musia spĺňať podmienky nakladania a prepravy tohto druhu odpadu stanovené príslušnou legislatívou. Samotné činnosti separovaného zberu a zhromažďovanie radi podporíme informačnými materiálmi a navyše poskytneme aj osvetové nálepky pre kontajnery komunálneho odpadu. Pri naplnení zberových médií zabezpečíme ich odvoz a výmenu za prázdne.

Partnerské zberné miesta predstavujeme širokej verejnosti na našej internetovej stránke a odporúčame ich pre každého pôvodcu, či konečného spotrebiteľa.
Spoločne tak prispievame k lepšej ochrane nášho životného prostredia a k trvalo udržateľnému separovanému zberu odpadov v prospech krajšieho Slovenska.
Vzbudili sme Váš záujem? Máte ďalšie otázky?
Sme Vám radi k dispozícii.
Napíšte na: ekolamp@ekolamp.sk
alebo zavolajte na:  0911 / 436672

Zberné média
Plastová zberná nádoba

Plastová zberná nádoba

Malý kontajner

Malý kontajner


Veľký kontajner

Veľký kontajner


BIG-BAG

BIG-BAG

Materiály

Čo patrí a nepatrí do separovaného zberu?

Čo nepatrí do zberu

Čo nepatrí do separovaného zberu

Čo patrí do zberu

Čo patrí do separovaného zberu

0914 / 224 444

Potrebujete poradiť?

Nová "SŤAŽNOSŤ"