STRATEGICKÝ ZÁVÄZOK ZDRUŽENIA EKOLAMPu Slovakia

Naším zámerom a povinnosťou všetkých zamestnancov je aktívne sa podieľať na:

EKOLAMP Slovakia je nezisková organizácia, ktorá od roku 2005 pôsobí v oblasti nakladania s elektroodpadom.
Strategickým zámerom EKOLAMP Slovakia je stať sa stabilným a spoľahlivým združením v oblasti nakladania s elektroodpadom. Naším hlavným cieľom je poskytovať zákazníkom vysokokvalitné služby za bezpečných pracovných podmienok a pri minimálnom znečisťovaní životného prostredia takým spôsobom, aby boli naši zákazníci vždy spokojní s kvalitou nami poskytnutých služieb.

Základom nášho prístupu je trvalá snaha o komplexného uspokojovania požiadaviek a potrieb zákazníka a zlepšovania vzťahov so zamestnancami a zainteresovanými stranami s cieľom získať a udržať si ich dôveru v skutočnosť, že poskytované služby neustále dosahujú požadovanú a rastúcu kvalitu pri nezmenených respektíve nižších rizikách pre životné prostredie. Táto politika je záväzná pre všetkých pracovníkov spoločnosti EKOLAMP Slovakia. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytne všestrannú podporu a zabezpečí pracovníkom vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.

udržiavaní a zlepšovaní postavenia spoločnosti na trhu v sektore služieb zameraných na nakladanie s odpadmi – elektroodpadom, kategórie číslo 5;

dodržiavaní predpisov v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným organizáciou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa organizácia zaviaže dodržiavať;

udržiavaní a sústavnom zlepšovaní integrovaného manažérskeho systému v spoločnosti, ktorý bude zahŕňať riadenie kvality, ochrany životného prostredia;

aktívnej výmene názorov s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality, a ochrany ŽP.